Privacybeleid

Manege Grol hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Manege grol houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
  Als Manege Grol zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.
  Verwerking van persoonsgegevens van klanten
  Persoonsgegevens van klanten worden door Manege Grol verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de overeengekomen opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een overeengekomen opdracht.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  De overeengekomen opdracht, waaronder in ieder geval, dus niet gelimiteerd, wordt verstaan: les-overeenkomsten, buitenritten, leaseovereenkomsten.
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Manege Grol de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens over gezondheid en/of allergieën.
  De gegevens over gezondheid en/of allergieën worden uitsluitend gevraagd bij een overeengekomen opdracht waar sprake kan zijn van (direct) gevaar voor de klant en/of derden.
  Bewaren van persoonsgegevens van klanten
  Je persoonsgegevens worden door Manege Grol opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeengekomen opdracht en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
  Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
  Persoonsgegevens van medewerkers worden door Manege Grol verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;
 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst;
 • Uitvoering geven aan de stageovereenkomst.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst;
 • De vrijwilligersovereenkomst;
 • De stageovereenkomst.
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Manege Grol de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.
  Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
  Je persoonsgegevens worden door Manege Grol opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
  Verstrekking aan derden
  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de administratie
 • Het verzorgen van je inschrijving bij de FNRS/KNHS.
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
  Binnen de EU
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
  Bewaartermijn
  Manege Grol bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Manege Grol van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  Rechten omtrent jouw gegevens
  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jouw direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.
  Klachten
  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
  Vragen
  Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Manege Grol
stoofweg 10
4325BB renesse
Tel: 0111461623
info@manegegrol.nl
www.manegegrol.nl
Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 22018468